Privacyverklaring en cookiebeleid Het Begint Bij Mij

Dit is de privacyverklaring van Stichting Het Begint Bij Mij Nederland (HBBM), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 60289201. Deze privacyverklaring heeft betrekking op:

 • de verwerking van persoonsgegevens en onderzoeksgegevens door HBBM. HBBM verwerkt deze door middel van het automatiseringssysteem Typeform;
 • de verwerkingen van persoonsgegevens via onze website www.hetbegintbijmij.nl (eveneens met betrekking tot het gebruik van cookies);
 • de verwerking en gebruik van e-mailadressen en telefoonnummers die door deelnemers aan de trainingen zijn verstrekt aan hun HBBM-trainers.

1. Definities

 • Privacyverklaring: deze privacyverklaring.
 • Cookiebeleid: dit cookiebeleid.
 • Gebruiker: iedere gebruiker van de website.
 • Deelnemer: persoon die deelneemt aan een HBBM-training. (ouders, verzorgers en/of kind/leerling en/of medewerkers van een school of organisatie voor jeugdhulp of welzijnsorganisatie).
 • Monitoring en Evaluatie (M&E): het verzamelen van informatie van de deelnemers aan HBBM-trainingen met als doel:
 • Het bepalen van de efficiëntie en effectiviteit van het Het Begint Bij Mij-programma.
 • Het bepalen van de efficiëntie en effectiviteit van de Het Begint Bij Mij-supportgroep.
 • Toestemmingsformulier: formulier waarmee deelnemers aan een HBBM-training kunnen verklaren in te stemmen met deelname aan M&E, het gebruik van beeldmateriaal en van hun gegevens voor verzending van toolkits.
 • Typeform: het automatiseringssysteem dat HBBM gebruikt voor M&E.
 • HBBM-trainer: gecertificeerde HBBM-trainers (vermeld op www.hetbegintbijmij.nl ).
 • Website: de website onder www.hetbegintbijmij.nl .
 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

2. Algemeen

HBBM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij vinden het van belangrijk dat de persoonsgegevens van onze gebruikers en deelnemers zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website via het contactformulier gaat u ermee akkoord dat HBBM uw gegevens overeenkomstig aan deze privacyverklaring gebruikt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de werkzaamheden van de Stichting HBBM.

2. Persoonsgegevens  

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden worden persoonsgegevens geregistreerd. De verwerking van deze gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de AVG.

3. Persoonsgegevens en onze werkzaamheden

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of telefonisch, via de e-mail of door interpersoonlijk contact verkregen zijn en/of door personen die ons een opdracht tot dienstverlening verstrekken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie over diensten aan te vragen, een aanmelding voor een dienst te doen en/of toolkits of nieuwsbrieven te ontvangen.

Deelnemers aan HBBM-trainingen ondertekenen een verklaring waarin zij akkoord gaan met de medewerking aan M&E, toezending van toolkits en gebruik van beeldmateriaal.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

HBBM kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer uw persoonsgegevens zelf aan ons hebt verstrekt via:

 • het invullen van een contactformulier op de website of via de e-mail
 • het invullen van een toestemmingsformulier, of
 • het verstrekken van gegevens aan een HBBM-trainer, of
 • bij het invullen van digitale formulieren in het kader van M&E.

HBBM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Culturele achtergrond
 • Aantal kinderen
 • Burgerlijke staat
 • Dagbesteding
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan de stichting HBBM of HBBM-trainers
 • Gegevens die in het kader van de M&E zijn verkregen.

 

5. Voor welk doel verwerken wij persoonsgegevens 

HBBM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact op te kunnen nemen met deelnemers aan een training (smartphone of per e-mail);
 • Voor het uitvoeren van M&E;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of toolkit;
 • Om te informeren over (de wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Voor het verzenden van facturen.

6. Hoe lang bewaart HBBM persoonsgegevens?

HBBM bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van maximaal 2 jaar na het laatste bezoek aan de website. M&E-gegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal 2 jaar. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd. Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende persoonsgegevens, worden naar richtlijnen van de belastingdienst bewaard.

7. Specifieke toestemming

Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar heeft hij/zij toestemming van zijn/haar ouders of verzorger nodig om gegevens te verstrekken aan HBBM. Ouders of verzorgers kunnen te allen tijden de aan HBBM verstrekte gegevens laten aanpassen of verwijderen.

9. Websites derden

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt HBBM geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw persoonsgegevens door deze derden.

10. Gegevens verstrekken aan derden

HBBM zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij dit geschiedt aan een door HBBM voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen ingeschakelde bewerker(s). HBBM heeft met deze bewerker(s) een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. De doorgifte van persoonsgegevens kan ook geschieden aan een medeverantwoordelijke voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden.

11. Geen commercieel gebruik van gegevens aan derden

HBBM stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden voor commercieel gebruik. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

12. Wijzigen / verwijderen persoonsgegevens

De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit is geheel overeenkomstig met het bepaalde in de AVG. Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken of indien de gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring kan de gebruiker HBBM bereiken op info@hetbegintbijmij.nl . Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief en/of toollkit door onder aan de nieuwsbrief of toolkit op “afmelden” te drukken of door een e-mail te zenden naar info@hetbegintbijmij.nl .

13. Cookies

De website van HBBM maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek op een PC, smartphone of tablet worden geplaatst en worden gelezen door de browser. Deze informatie kan bij een later bezoek worden herkend door de website. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Informatie over het gebruik van de website analyseren ter verbetering van onze website.
 • Verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten mogelijk te maken.

De door HBBM verzamelde gegevens gebruiken wij enkel, in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, ter verbetering van onze dienstverlening.

Op de website van HBBM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. HBBM gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

14. Beveiligen

HBBM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem contact op met HBBM via info@hetbegintbijmij.nl als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik en/of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HBBM verzamelde persoonsgegevens. Stichting Het Begint Bij Mij is als volgt te bereiken via: info@hetbegintbijmij.nl

15. Wijziging van deze privacyverklaring

HBBM behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring en dit cookiebeleid zijn voor het laatst gewijzigd in juni 2018.